eshop mysasy facebook twitter twitter

Analýza dat a interpretace výsledků spektrální analýzy variability srdeční frekvence


Unikátní algoritmus převede vědecké výsledky na jednoduše pochopitelné, prakticky využitelné výstupy.


Standardním výstupem spektrální analýzy variability srdeční frekvence jsou kompletní informace o výkonech měřené osoby v jednotlivých frekvenčních pásmech v obou snímaných polohách. Tyto informace jsou reprezentovány sadou několika desítek absolutních hodnot - pro laika těžce srozumitelných. Naše metoda využívá unikátní algoritmus, který je založen na dlouholetém výzkumu a ověřování ve vědecké i sportovní praxi. Díky němu si výstupy zachovávají  svou vysokou výpovědní hodnotu a jsou snadno pochopitelné. Snazší interpretaci a aplikaci v praxi umožňují i jejich grafické výstupy.

 

 

 

Sledované parametry a jejich interpretacePA - aktivita parasympatiku, ukazuje úroveň regenerace.

Čím je hodnota vyšší, tím lépe je organismus regenerován.

 

 

 

 

 

SY - aktivita sympatiku, ukazuje úroveň aktivace.

Čím je hodnota nižší, tím více je organismus aktivován, působí na něj větší stres.

 

 

Tato úroveň “stresu” má na organismus negativní dopad. Je zde proto zachována základní logika: negativní vliv = negativní hodnota.

 

 

 

 

TP - celkový výkon (Total Power), ukazuje celkovou aktivitu autonomního nervového systému nezohledňující vliv jeho jednotlivých částí.

 

 

 

 

 

 

 

SS - souhrnné skóre, hodnotí společně celkovou aktivitu ANS i aktivitu a vzájemnou rovnováhu obou částí systému (PA, SY).

Čím vyšší hodnoty, tím lépe je organismus připravený na další zatížení.

 

 

 

 

 

 

 

 

Hodnocení vzájemného vztahu mezi sledovanými parametry

Vzájemný vztah nejlépe graficky znázorňuje 2D graf, poskytující zásadní informaci o aktivitě sledovaných systémů, o vnitřní rovnováze organismu.

Sledujte umístění bodu prezentujícího výsledek měření


Pravý horní kvadrant (1)

Je vymezen pro kladné hodnoty PA a SY. Kvadrant 1 ukazuje převahu parasympatiku typickou pro zdravý a dostatečně regenerovaný systém. Optimální výsledek při méně intenzivním tréninku nebo na konci období vylaďování sportovní formy.

 

Pravý dolní kvadrant (2)

Nacházíme zde průsečíky kladných hodnot PA a negativních hodnot SY. Vysoká aktivita parasympatiku, ale ještě vyšší aktivita sympatiku. V kvadrantu 2 se nacházejí nejčastěji výsledky trénovaných a zdravých sportovců v průběhu intenzivního tréninku (optimální reakce na intenzivní trénink).

 

Levý dolní kvadrant (3)

Převažuje aktivita sympatiku nad již sníženou aktivitou parasympatiku. V tomto kvadrantu se nacházejí výsledky nedostatečně regenerovaných osob či osob v iniciální fázi přetížení, případně osob nemocných.

 

Levý horní kvadrant (4)

Nacházíme zde nejčastěji průsečíky nízké aktivity parasympatiku a ještě nižší aktivity sympatiku. Tento stav je typický pro osoby ve špatné tělesné a duševní kondici, či nemocné.
Dlouhodobá lokalizace výsledků v levých kvadrantech se neslučuje se špičkovou sportovní výkonností.
Čtyři Tréninkové profily mySASYTalent

Stabilní vysoká úroveň regeneračního systému vyvážena výraznou odezvou aktivačního systému na zatížení/stres. Výborná dispozice pro trénink. Výborná adaptace po každém zatížení. Výborná trénovatelnost. Nízké riziko přetížení. V tréninku klást důraz na intenzitu, která stále může narůstat. mySASY je dobré používat při změnách režimu či kontrole vývoje aktuálního stavu.

Držák

Regenerační i aktivační systém vykazují výraznou stabilitu. Převažuje stálá mírná aktivace. Nízké riziko přetížení, zároveň ale malá adaptační odezva na zatížení. Doporučení je zařadit silnější tréninkové podněty a sledovat, zda stimulují adaptační reakci, která je podmínkou tréninkového zlepšení. Trénink je možné dále zintenzivnit v případě, že je pomocí mySASY hlídáno riziko přetížení.

Klasik

Regenerační i aktivační systém reagují přiměřeně dynamicky. Dobrá dispozice pro trénink s dobrou odezvou organismu na zatížení umožňující kvalitní zpětnovazebné řízení tréninku. Tréninkový režim se jeví jako optimální. S mySASY můžete zkusit zvýšit zatížení bez rizika přetížení. Zároveň vám to umožní identifikovat podněty více stimulující adaptaci která je podmínkou tréninkového zlepšení.

Hrozba

Nízká úroveň regeneračního systému je doprovázená často výraznou negativní odezvou aktivačního systému na zatížení/stres. Aktuální tréninkový režim není optimální. Lze identifikovat situace, které jsou hrozbou přetížení či chronického zhoršení stavu. mySASY vám pomůže najít podněty, které pomohou stimulovat lepší adaptaci organismu na zatížení. Díky tomu postupně zvyšovat adaptační kapacitu organismu.

Sledujte změnu polohy výsledku aktuálního měření oproti předchozím měřením
 

Stejně důležité jako sledování umístění aktuálního výsledku je hodnocení "dynamiky parametrů", posunu výsledků oproti předcházejícím měřením. Platí tyto zásadní principy:

Posun vpravo – zlepšení regenerace a doplňování energie.

Posun vlevo – zpomalení regenerace a doplňování zdrojů energie.

Posun dolů – aktivace organismu a rostoucí stres (optimální reakce na zátěž).

Posun nahoru – snížení aktivace.

Posun vlevo dolů – signál nadměrného zatížení.

Posun vpravo nahoru – signál nástupu superkompenzace.

 

Detailnější informace k interpretaci "dynamiky parametrů" v závislosti na zatížení najdete v 

mySASY academy

Kompenzace


Úroveň Aktuální kompenzace pomáhá určit vhodný režim pro následující zatížení. Hodnota je stanovena na základě komplexního porovnání aktuálního měření s výsledky předchozích měření, s tzv. individuálním spektrálním profilem.

 

Nízká - organismus se ještě zcela nevyrovnal s předchozí zátěží, nebo byla zátěž příliš nízká na vyvolání optimální adaptační reakce.

OK  - reakce organismu je optimální pro pokračovaní tréninku v dosavadním režimu.

Vysoká - organismus je ve fázi superkompenzace, kterou je potřeba využít pro další intenzivní trénink či závodní zatížení.

Doporučení virtuálního trenéra mySASY - slovní popis

Základní slovní doporučení dalšího tréninkového postupu je vytvořeno algoritmicky na základě výsledků aktuálního i předchozích měření a Vašich informací o průběžném tréninkovém zatížení.


 

 

Funkční věk

 

Aktivita řídicích systémů organismu s rostoucím věkem klesá. Rozdíl mezi hodnotou funkčního a aktuálního kalendářního věku ukazuje, jaké je aktuální stáří organismu v porovnání s tím, co Vám ukazuje kalendář.  

 

Pořiďte si novou verzi tréninkového profilu za zaváděcí cenu a trénujte chytře.