eshop mysasy facebook twitter twitter

Model zjednodušující využívání výsledků mySASY pro týmové sporty.

  09. 05. 2019

Zkušenosti z reálné praxe využívání mySASY v oblasti týmových sportů ukazují, že vzhledem k množství sledovaných sportovců a obecné organizační náročnosti řízení tréninkového procesu, je vhodné hledat přístupy pro zjednodušení a optimalizaci využití mySASY v této specifické praxi. Základním rysem takového přístupu je snaha o minimalizaci nároků na organizaci a maximalizaci potenciálu, který výsledky měření nabízejí.

 

Proto společně s našimi partnery a VSC MŠMT (Vysokoškolské Sportovní Centrum) připravujeme publikaci zaměřenou právě na téma využívání mySASY v týmových sportech. Do následujícího článku jsme z ní pro vás vybrali některé podstatné informace (pokud máte zájem o celou publikaci, kontaktujte nás na info@mysasy.com).  

 

Sběrem informací od desítek trenérů z různých druhů týmového sportu jsme definovali základní model práce s mySASY vhodný pro trenéry týmových sportů, který dokáže ulehčit implementaci mySASY do úpravy jejich tréninků.

 

Základní použití mySASY pro týmové sporty spočívá v několika konkrétních zjednodušujících principech, které ale samozřejmě snižují celkový informační potenciál, jenž využívání mySASY poskytuje (je to "něco za něco"). Každý trenér má však po zvládnutí práce dle doporučeného základního modelu prostor dále rozvíjet svou práci s našim systémem a využít dostupný potenciál na maximum.

 

V rámci základního použití, doporučujeme úvodní rozdělení týmu do skupin na základě Tréninkového profilu určujícího výchozí dispozice jednotlivců. Dále doporučujeme, aby se v první fázi průběžné využívání mySASY zaměřilo především/výlučně na skupinu jedinců s nejhorší dispozicí (pokud jsou pro tým důležití). Ostatní členové týmu jsou pak do detailně sledovaných skupin zařazováni postupně ve fázích, kdy realizační tým již ovládá a automatizuje využívání mySASY u předchozích skupin (postup popsán níže).

 

Využívání mySASY v rámci základního modelu se zaměřuje přednostně na sledování "nejsouhrnnějšího" ukazatele, kterým je stav aktuální kompenzace, který znázorňuje "pouze" celkovou aktuální změnu stavu jedince. Navrhované "rozhodovací algoritmy" obsahují definované hodnoty tohoto ukazatele, které by však měly být především orientačním vodítkem, od kterého se odvíjí další postup úpravy tréninku.

 

Níže popsaný modelový přístup by proto neměl být zcela univerzálním návodem jak, bez výjimek, mySASY v týmových sportech využívat. Měl by především poskytnout časovou a organizační osnovu pro možné týmové využití, a přitom ponechat realizačnímu týmu prostor pro jeho přizpůsobení a flexibilní úpravu v závislosti na schopnostech a možnostech realizátorů i potřebách týmu.

 

Praktický návod k zjednodušenému využívání

 

Praktické zjednodušené využívání výsledků mySASY vychází z informací v tabulce, která stanovuje :

 

nejnižší doporučený počet měření pro danou skupinu pro dané období,

hodnotící algoritmus doporučený pro danou skupinu pro dané období,

obojí ve variantách minimální doporučené a optimální doporučené využití, schématech (algoritmy)

umožňující na základě rozhodovacího procesu stanoveného tabulkou dojít k základnímu obecnému doporučení, jak využít aktuální naměřený výsledek pro úpravu následného zatížení či tréninkového procesu.

 

 

Jak v praxi postupovat - práce s tabulkou

První 2-3 dny

Proveďte v týmu základní seznámení s technologií a praktickým postupem monitorování pomocí mySASY. Nechte každého člena týmu provést 2–3 úvodní seznamovací měření.

V průběhu 1. měsíce

Každý člen týmu provede minimálně 15 standardních měření v průběhu 15–30 dní standardního každodenního režimu (tj. zatím nic v tréninku neupravujete). Na základě těchto měření bude každému z měřených automaticky stanoven individuální Tréninkový profil (TreP). Rozdělte členy týmu do skupin 1–4 dle Tabulky  podle převažujícího typů TreP (rozhoduje profil s nejvyšším procentuálním zastoupením u daného sportovce).

V průběhu 2. – 3. měsíce

Využijte u odpovídající skupiny (odpovídajících skupin) navrhované algoritmy (podrobněji v publikaci) pro získání prvních doporučení na úpravu tréninkového procesu. U jedinců v ostatních skupinách dodržujte frekvenci měření tak, aby v následujícím období provedli alespoň dalších 15 měření využitelných pro stanovení nového TreP (funkci stanovení je nutno před měřením aktivovat).

Po 3. měsíci

Vyhodnoťte nový Trep u všech členů týmu na základě předchozích měření. Proveďte úpravu rozdělení do skupin podle doporučení v Tabulce.

V průběhu 4. – 6. měsíce

Využijte u odpovídající skupiny (odpovídajících skupin) doporučené algoritmy pro získání prvních doporučení na úpravu tréninkového procesu. U ostatních skupin dodržujte frekvenci měření tak, aby v následujícím období provedli alespoň dalších 15 měření využitelných pro stanovení nového TreP (funkci stanovení je nutno před měřením aktivovat).

Doporučený týdenní počet měření

V závorce za doporučeným "schématem/algoritmem" je uvedena doporučená frekvence měření (nejnižší doporučený počet měření za týden) pro dané období a danou skupinu.

 

 

 

 

Jak postupovat v praxi – práce s algoritmy

 

Využití "schémat/ algoritmů" pro stanovení vhodného postupu optimalizace zatížení vychází z parametru "Aktuální kompenzace" (AK) stanoveného systémem mySASY po každém měření u každého jedince.

 

U jednotlivých algoritmů jsou definovány hraniční hodnoty AK pro aplikaci preventivních a optimalizačních úprav tréninku v závislosti na typu TreP, tj. tréninkové skupině, ke které je jednotlivec přiřazen.

 

AK se počítá vždy individuálně, na základě výsledků nejméně 8 měření za období posledních 60dní.

 

 

 

 

 

 

Červená – označená "prevence" popisuje první, základní způsob využití. Směřuje především k prevenci zdravotních komplikací a přetížení organismu. Dále také pomáhá identifikovat neefektivní prvky tréninkového procesu.

 

Zelená – označená "optimalizace" popisuje pokročilejší způsob využití mySASY, který směřuje k využití zvýšeného potenciálu organismu adaptovat se na zatížení, tedy k maximalizaci efektu tréninku v situacích, kdy je na to organismus optimálně připravený.

 

 

 

 

 

 

K žádoucímu doporučení vás dovede porovnání aktuálně naměřené hodnoty "Aktuální kompenzace" jedince s hraničními hodnotami definovanými v rozhodovacím algoritmu.

 

Jak je vidět, algoritmus dává ZÁKLADNÍ, OBECNÁ doporučení týkající se žádoucí úpravy zatížení. Vzhledem k specifikům různých sportovních odvětví a rozdílnosti situací, ve kterých je monitoring pomocí mySASY využíván, nelze přímo detailně specifikovat, jak by zcela konkrétně měla úprava zatížení vypadat.

 

Bližší doporučení, které společně s výsledkem monitoringu mySASY využívá také informace o předchozím zatížení a o subjektivních pocitech uživatele, lze nalézt v aplikaci ve formě textu pod znázorněným výsledkem aktuální kompenzace.

 

Obecně platí, že pokud je doporučena úprava tréninku na základě zhoršení stavu a v přechozím dni (předchozích dnech) byl sportovec intenzivně zatěžován, měla by úprava spočívat ve snížení zatížení. Případně ve změně druhu zatížení. V počátcích zhoršení stavu se rozhodně nejedná o doporučení k "vynechání tréninku" či aplikaci jiného klidového (neplánovaného) režimu. K tomu je dobré přistoupit až v případě déle se opakujících zhoršených výsledků.

 

Zhoršení stavu může být ovšem zapříčiněno také nedostatkem adaptačních podnětů. Zhoršení stavu bez předcházejícího náročného zatížení, tak vyžaduje spíše úpravu tréninku ve smyslu zvýšení intenzity tréninku.

 

V pokročilé fázi využívání mySASY, kdy se rozhodnete pracovat i s informacemi ze "zelené části" algoritmu je doporučováno zvýšení zatížení v situaci, kdy se organismus nachází ve zvýšené úrovni kompenzace. Doporučení vychází ze skutečnosti, že zatížení v této situaci má vyšší vliv na růst výkonnosti než zatížení ve stavu průměrné, či dokonce snížené úrovně adaptace.

 

 

 

Pořiďte si novou verzi tréninkového profilu za zaváděcí cenu a trénujte chytře.