CZ EN DE NEW

Jak na modul Můj trénink.zpět

Zkušenosti s modulem Můj trénink a další vývoj BETA verze.

Chtěli bychom vám nasdílet některé zkušenosti s dosavadním fungováním modulu a budeme rádi, pokud nám pomůžete BETA verzi modulu přizpůsobit více vám, uživatelům, vyplněním dotazníku.

Jak jste mohli zjistit ze samotného využívání modulu, Tutoriálu nebo předchozího článku, Můj trénink spojuje dlouhodobé i aktuální výsledky HRV získané měřením mySASY a sportovní aktivity zaznamenané do systému ručně nebo pomocí automatické synchronizace. Díky tomu může Můj trénink hodnotit reálný tréninkový efekt, a dokonce je schopen vytvořit doporučení pro další trénink. Během dosavadního fungování modulu se nám nashomáždilo několik zkušesnotí a otázek k jeho fungování, které bychom s vámi chtěli sdílet.

Jaký parametr je pro zápis aktivity vhodný? 

Tréninky se zaznamenávají pomocí specifických parametrů popisujících sportovní aktivitu. Aktuálně je možné si vybrat ze 3 parametrů:

  • 1. Relative Effort - parametr systému Strava, jedná se o náročnost aktivity (vydaného úsilí) vyjádřenou počtem bodů. Více informací o tomto parametru se dozvíte přímo na webu Strava. Tento parametr doporučujeme uživatelům systému Strava s placenou verzí Prémium.
  • 2. TSS - parametr systému Training Peaks, jde o skóre tréninkového stresu - číselné vyjádření celkové tréninkové zátěže na základě dat o vašem výkonu. Více informací o tomto parametru se dozvíte přímo na webu Training Peaks. Tento parametr doporučujeme uživatelům systému Training Peaks.
  • 3. RPE + čas – Subjektivní vnímání intenzity zatížení zadané podle přesné škály v kombinaci s časem aktivity. Více informací o tomto parametru se dozvíte v této publikaci. Tento parametr doporučujeme uživatelům, kteří zatím žádný z uvedených systémů výše nevyužívají, případně těm, kteří chtějí do modulu přidat více informací o aktivitě.

 

Vzhledem k tomu, že nastavení a určení prvních dvou parametrů je součástí „unikátního know how“ daných poskytovatelů (Strava - RE, Training Peaks - TSS), je mySASY schopno doporučit „pouze“ danou souhrnnou hodnotu pro doporučený trénink. Rozložení na odpovídající intenzitu a trvání, případně další práce s těmito parametry, je na každém uživateli, který si tento přístup zvolil.

V případě využití parametru RPE získá systém více informací, které umožní vedle doporučení celkového zatížení (myTL) navrhnout také optimální trvání a intenzitu sportovní aktivity. Modul nabízí také možnost měnit intenzitu plánovaného zatížení, na kterou reaguje automatická změna času doporučené aktivity (Viz. Screen).

Protože parametr RPE stanovuje každý uživatel sám, nabízí se otázka → 

Jak určit správnou hodnotu RPE?

Naprosto klíčové je, aby si uživatel dokázal spojit vyplňovanou hodnotu RPE s konkrétní tréninkovou jednotku a to dodržoval. Pak pokud mySASY doporučí určité RPE, bude schopen si jej spojit s jeho konkrétním tréninkem. S určením vhodné hodnoty může pomoci tabulka RPE s popisy i přirovnáním k odpovídající TF:

Škála RPE:

Tepová frekvence:

mySASY:

0

<50% (maximální TF)

Odpočinek (Bez pohybové aktivity)

1

50-70% (maximální TF)

Nízké až mírné zatížení (schopnost mluvit normálně, dýchat přirozeně, velmi komfortní pocit)

2

3

4

70-80% (maximální TF)

Celkem vysoké až vysoké zatížení (schopnost mluvit jen úsečné věty, namáhavé dýchání, v komfortní zóně, ale značně trénující)

5

6

7

80-95% (maximální TF)

Velmi vysoké zatížení (stěží lze mluvit, ztížené dýchání, mimo komfortní zónu)

8

9

10

95-100% (maximální TF)

Maximální zatížení (na hranici fyzických možností, lapající po dechu, již nelze mluvit, stěží si vzpomenout na vlastní jméno)

 

(TIP!) Pokud se intenzita zatížení v průběhu jednoho tréninku výrazně mění, doporučujeme rozdělit aktivity do jednotlivých částí a do modulu je doplnit k jednomu dni jako více Tréninkových jednotek (viz. screen). Případně lze hodnotu průměrovat. Klíčové je dodržovat jen jednu z těchto variant.

Tréninkové doporučení (myTL, myRE, myTSS)

Jednou z klientsky nejzajímavějších částí modulu je doporučení sportovní aktivity, stanovené na základě všech dat a reakcí zaznamenaných do modulu ve spojení s aktuálním výsledkem mySASY. Doporučení najdete jak přímo na Dashboard, tak v samotném modulu.

Kdy se doporučení zobrazí?

Pro zobrazení doporučení je zapotřebí mít doplněno aktivity alespoň u 10ti výsledků měření (10x kombinace aktivita + výsledek) v posledních 60ti dnech. Zvláště při synchronizaci pomocí napojení na systém Strava doporučujeme zkontrolovat, zda jsou u aktivity všechny údaje, případně je doplnit ručně. Pokud by některý údaj chyběl systém by tuto kombinaci neuznal.

Jak funguje tréninkové doporučení? 

Při tvorbě doporučení modul pracuje se všemi zaznamenanými aktivitami a s aktuálním i dlouhodobým stavem vašeho organismu. Aby byl předpis aktivity co nejpřesnější, funguje modul individuálně, tedy s tréninky a daty, které do něj daný uživatel doplní.  Informace o vztahu HRV a realizované sportovní aktivitě zpracovává modul postupně. Čím více dat má, tím lépe vám dokáže poradit a přiřadit k výsledku mySASY odpovídající rozsah tréninkového zatížení ve zvoleném parametru. Z tohoto důvodu je dobré modul Můj trénink využívat pravidelně a informace vyplňovat s co největší přesností. 

Co když doporučení neodpovídá mým představám nebo jej není možné realizovat? 

Přes komplexnost a unikátnost celého modelu je zapotřebí brát v potaz, že (jako každý model) pracuje pouze s daty, která má k dispozici (= nezná vaše pocity nebo míru únavy periferních svalů). Zvláště na začátku, kdy modul ještě nemá významnější množství dat, může dojít k situaci, kdy doporučené zatížení neodpovídá předpokladům. Vyjde příliš vysoké, nebo naopak nízké. Systém s ohledem na stav organismu vybírá zatížení (uživatelem zaznamenanou tréninkovou jednotku), které považuje na základě seznamu vašich individuálních aktivit za nejvhodnější. Ta však mohla být v některých vyjimečných případech vyšší, nižší nebo neobvyklá, což modul, ale zatím nepozná. 

Co si v takovém případě počít? S ohledem na možnosti a stav organismu zařaďte trénink, který je pro vás reálný a co nejvíce se přiblíží doporučení. Dále do modulu doplňujte data a uvidíte, že se doporučení časem (množstvím dat) dále zpřesní.

 

Cílem modulu Můj trénink je pomoci všem uživatelům na cestě k Chytrému tréninku a přizpůsobení tréninkového režimu stavu organismu. Snažili jsme se, aby ovládání modulu bylo co nejvíce intuitivní, nicméně pokud by při jeho používání vyvstaly jakékoli nejasnosti či dotazy neváhejte se obrátit na náš support@mysasy.com.

© 2023 mySASY