CZ EN DE NEW

Jak na prevenci chytře?zpět

Prevence přetrénování nebo nedotrénování u mladých talentů.

Jak s mySASY pracovat, aby tréninková zátěž v mladém věku nepřipravila talenty o jejich budoucnost (např. pro zranění, přetrénování, chronickou únavu)? Jak docílit toho, aby si sportovec mohl přidat v tréninku bez obavy z újmy na zdraví? Jak využít mySASY k tomu, abyste sportovce motivovali ve správné životosprávě před a po tréninku? Jak mySASY využít při jednání s agenty?

Často se nás trenéři ptají, jestli a od jakého věku u mladých sportovců mySASY využívat. Praxe ukazuje, že mySASY lze využívat u jedinců ve věku 10-12 let. Nicméně u těchto a mladších jedinců je zapotřebí brát v potaz možnou limitaci, a to především vyzrálost sportovce (zvládnout proces měření metodicky správně), popř. fyzická konstituce (příliš úzký hrudník, malý vzrůst, snímací plochy pak nepřiléhají na správná místa). S bezproblémovým používáním mySASY se pak setkáváme cca od 14 let věku, což je také věk, od kterého lze doporučit mySASY využívat, aby bylo dosaženo maximálních přínosů. Níže vypichujeme ty nejdůležitější z nich.

Odhalení nedostatečné regenerace a špatného životního stylu

Největší výzvou, se kterou se dnes setkáváme u mladých sportovců napříč všemi sporty je nedostatečná regenerace a s tím spojené chronicky slabé doplňování a nefyziologický projev spotřeby. V mySASY se to projevuje posunem výsledků do levé části myHRV grafu a pohybem výsledků z levého horního do pravého dolního rohu nebo opačně Při těchto výsledcích dochází k souběžné aktivaci nebo souběžné deaktivaci obou větví ANS, který by správně měly být antagonistické (měly by částečně působit proti sobě).

Diskusí se sportovci i trenéry jsme zjišťovali nejčastější příčiny tohoto stavu. Patří mezi ně:

  • nekvalitní spánek (krátký, nedostatečně tmavý/ tichý prostor ke spaní, modré světlo před spaním, aktivní signál wi-fi aj.)
  • nerovnoměrný spánkový rytmus (výrazně nepravidelný čas usnutí a probuzení – časté chatování s kamarády, videohovory, mobilní hry …) 
  • špatné stravovací návyky (jídlo pozdě v noci, před spaním; nekvalitní potraviny),
  • neřešené dlouhotrvající externí stresové podněty (škola, partner/ka, spolužáci, kamarádi,...)

Neúměrná tréninková zátěž s ohledem na věk a stavbu těla

Jedná se o problém spojený zpravidla s významným tlakem na dosažení ambiciózních sportovních úspěchů v mládežnických, dorosteneckých nebo juniorských kategoriích, popř. přeceněním tréninkových kapacit jedince. Příčina bývá nejčastěji přímo v rukou sportovce, který bez ohledu na doporučení trenéra trénuje nad rámec tréninkového plánu. Zaznamenali jsme například případy, kdy sportovec nad rámec tréninku provozoval velmi fyzicky náročné volnočasové aktivity (breakdance, freestyle na koloběžce) a nenapadlo jej, že by i tyto aktivity měl počítat do tréninkového objemu. Málem došlo k přetrénování, kdyby trenér u sportovce nepoužíval mySASY. Bohužel, existují i případy, kdy trenér volí dlouhodobě příliš vysokou tréninkovou zátěž záměrně nebo kombinuje intenzity neadekvátně věku a stavbě těla sportovce.

U obou výše uvedených reakcí organismu pozorujeme chronicky oslabené doplňování, které bohužel neumožňuje organismu efektivní a rychlé srovnání nerovnováhy ani opravu případných mikro-traumat vznikajících při tréninku ve tkáních. Takto obtížně regenerující sportovec se může v tréninku jevit velmi dobře (trenér nemusí dlouhou dobu nic tušit), avšak z dlouhodobého hlediska je jeho perspektiva významně ohrožena. Odhalením tohoto stavu má trenér i sportovec možnost odhalit nedostatky mimo tréninkového režimu a poměrně brzy (v řádech měsíců) se z tohoto stavu dostat do výrazně lepších hodnot. 
V prvním případě je náprava často otázkou změny některých životních návyků sportovce. Pokud se skutečně podaří příčinu nalézt a změnu provést, projevuje se tato u mladých sportovců zpravidla ve výsledcích poměrně rychle (30-90 dní). 

Bohužel, náprava druhého stavu je o dost komplikovanější a velmi náročná na osobní zodpovědnost a trpělivost sportovce i trenéra. Ve chvíli, kdy se sportovec již chronicky ocitá ve stavu slabého doplňování a vysoké spotřeby, musí totiž dávkovat trénink opravdu citlivě a optimálně se naučit respektovat momentální sílu svého organismu tak,  aby postupně docházelo ke kumulaci přírůstků adaptační kapacity a zesílení doplňování, a postupně se propady adaptační kapacity snižovaly. Se silnějším doplňováním pak může sportovec zvyšovat celkové tréninkové dávky až dosáhne celkového zlepšení své adaptační kapacity. Bohužel, jediným netrpělivým a příliš náročným tréninkem je možné ztratit i týdny práce a začínat nabírat kapacitu znovu. Proto je vhodné sledovat sportovce pravidelně a dlouhodobě s mySASY, aby se do takto výrazného snížení adaptační kapacity pokud možno vůbec nedostali.

Nevyužitá tréninková kapacita super talentovaných jedinců

Především v týmových sportech, se objevují talentovaní sportovci, jejichž organismus je připraven adaptovat se na opravdu vysokou zátěž, ale tohoto jejich potenciálu není plně využito, protože tréninkové úkoly zaměřené na tým jako celek zpravidla respektují průměrné schopnosti týmu, nikoliv abnormální potenciál jednotlivců. Navíc u těchto sportovců nemusí být viditelný výkonnostní rozdíl oproti ostatním, někdy nebývají ani mezi nejlepšími z týmu, protože jejich adaptační kapacita jednoduše není provokována ke zvýšenému ukládání a zvyšování výkonnosti, protože zvládá kompenzovat dosahovaný stres bez větších obtíží. Odhalením takovéhoto adaptačního talentu můžete trénink přizpůsobit, nebo navést sportovce, aby si přidal na denním tréninkovém objemu.

Neodborné rady z neověřených internetových zdrojů

Přítomnost sportovců na sociálních sítích s sebou kromě špatného spánku může nést také riziko špatných informací a doporučení. Některá takováto doporučení mohou být opravdu nesmyslná, ale i přesto je sportovci mohou přijmout jako fakt a začít se podle nich řídit, aniž by toto konzultovali s trenéry nebo rodiči. Výsledkem pak může být plíživý pokles výkonnosti nebo oslabení zdraví. 

Na obrázcích vidíte sportovce, který se rozhodl řídit radami na internetu a začal vynechávat bílkoviny a jídlo po tréninku, což mělo prokazatelný efekt na jeho adaptační kapacitu, která začala okamžitě velmi významně klesat. Jelikož se tento sportovec měřil s mySASY u zkušeného trenéra, velmi brzy snížení adaptační kapacity zaznamenali, příčinu vypátrali a odstranili. 

Hormonální změny v období dospívání

V období dospívání - které není pouze 11-13 (dívky) let a 13-15 (chlapci) let, ale může trvat i do 18 nebo 21 let – prochází mladý člověk různými hormonálními změnami. Tyto změny mohou být vně pozorovatelné, nebo bouřlivé, ale jsou časté i případy, kdy si změn nevšimneme a přesto významně zatěžují vnitřní organismus sportovce. Pokud tyto projevy nepozorujeme, můžeme v tomto období organismu způsobit chronickou únavu, protože tyto hormonální změny jsou faktorem, který může velmi významně zasahovat do celkové zátěže na centrální řízení organismu. Proto se stává, že sportovec, který prochází hormonálními změnami a zároveň tvrdým tréninkem je v lepším případě velmi úspěšný v mladších kategoriích a jakmile jej ostatní „dorostou“ stává se průměrným, a v horším případě si přivodí přetrénování. 

© 2021 mySASY