CZ EN DE NEW

Jakou reakci organismu na sportovní zatížení očekáváte VY?zpět

„Bourání mýtů“ pokračuje …

Jak to, že se variabilita/úroveň adaptace po odpočinku snížila? Jak to, že se variabilita/úroveň adaptace po silné zátěži zvýšila? Jak to, že se variabilita/úroveň adaptace po stejném zatížení jednou zvýší ale jindy sníží?

To jsou nejčastější otázky, se kterými se po dobu existence mySASY setkáváme. Z čeho otázky pramení a proč jsou tyto stavy jednou z příčin menší schopnosti využívat monitorování HRV pro maximální zefektivnění sportovního tréninku? Z našich dosavadních zkušeností se zdá, že podstatným faktorem je špatné pochopení principu adaptace organismu na zatížení a bohužel i lpění na již dávno překonaných předpokladech typu:

Po zátěži by vždy mělo dojít vlivem únavy ke snížení adaptační kapacity, což indikuje doporučení snížit následující zatížení.

Naopak po odpočinku (často pasivním) by měla adaptační kapacita vždy vzrůst, doporučením bude následující zatížení zvýšit.

Tak jednoduše to ale v organismu skutečně nefunguje. Výsledky měření proto ne vždy odpovídají výše prezentovaným představám. Tady pak často nastává ta zásadní chyba. Nová informace není vnímána jako zásadní přidaná hodnota, která pomůže překonat zavedené mýty a přispět k zefektivnění tréninku.  Naopak na základě „neočekávaných informací“ je diagnostika vnímána jako "obtížně použitelná pro daný přístup k tréninku" v extrémním případě jako „nefunkční“. Na vině ale není diagnostika.  V tomto případě je potřeba zamyslet se nad dosavadním přístupem k tréninku. A upřímně, komu se do toho po těch letech využívání "ověřených modelů" skutečně chce?

Moderní trénink s využitím dostupných možností a poznatků musí počítat reálným stavem, tj. s tím, že organismus nereaguje podle výše uvedeného „černobílého“ schématu. Variabilita reakcí organismu je daleko větší a je závislá na celé řadě parametrů, které ji ovlivňují. Nemá cenu popisovat, jak je vše složité. V dnešní zrychlené době, je důležité popsat a umět v praxi využít obecně platný model, ve kterém se naplno projeví podstata klíčová pro sportovní trénink.

 

Vliv aktuálního zatížení na organismus závisí:

  • skladbě a velikosti zatížení
  • na stavu v jakém se organismus nacházel před zahájením zatížení
  • na VŠECH faktorech ovlivňujících aktuální adaptační kapacitu (vedle zátěže i stres, výživa, spánek, emoce, motivace, …)
  • na dlouhodobé adaptační kapacitě jedince (tréninkovém profilu)

 

Podle těchto parametrů lze aktuální reakci organismu a z ní plynoucí doporučení rozdělit (MINIMÁLNĚ) do 7 kategorii. Z nich poté může vycházet následující využití a doporučení:

 

► Detraining

Projev: po volnu nebo lehkém tréninku dojde k poklesu HRV

Popis/příčina: snížené (zbytečné) zatížení u jedince s aktuální dostatečnou adaptační kapacitou je nedostatečným podnětem pro její udržení či dokonce růst. Díky nedostatečnému podnětu dojde k jejímu nežádoucímu snížení.

Doporučení: Zvýšit intenzitu tréninku, tím aktivovat organismus před tím, než budete plánovat maximální zátěž. Do budoucna se snažit tohoto poklesu způsobeného nedostatečným zatížením vyvarovat.

► Recovery (zotavení)

Projev: po volnu nebo lehkém tréninku dojde k růstu snížené HRV na průměrné hodnoty

Popis/příčina: vhodné aplikované snížení zatížení u jedince s objektivními projevy únavy (se sníženou HRV po náročném zatížení) vyvolalo optimální regeneraci.

Doporučení: Po tomto odpočinku pokračovat dále podle tréninkového plánu.

► Peaking (vyladění)

Projev: po volnu nebo lehkém tréninku dojde k dalšímu nárůstu průměrné HRV na nadprůměrné hodnoty.

Popis/příčina: vhodně aplikované snížení zatížení následující po zátěží se zvýšenou intenzitou a sníženým objemem vyvolalo maximální nárůst/vyladění adaptační kapacity.

Doporučení: Tento režim připravuje organismus na maximální výkon. Naučte se ho maximálně využívat.

► Unproductive (zátěž neefektivní)

Projev: po zátěži průměrné velikosti dochází k poklesu HRV

Popis/příčina: zatížení je v pořádku, ke zhoršení adaptace organismu dochází pravděpodobně z jiné příčiny.     

Doporučení: Pokračujte ve stávajícím tréninku a snažte se optimalizovat další faktory ovlivňující adaptaci (spánek, stres, motivace, …). Ujistěte se, že nenastává zdravotní problém.

► Maintaining (zátěž udržovací)

Projev: po zátěži průměrné velikosti nedochází k výraznější změně HRV

Popis/příčina: aktuální trénink je vhodný pro udržení stávající výkonnosti a nehrozí zvýšené riziko zdravotního poškození.   

Doporučení: pokud je udržení výkonnosti na stávající úrovni vašim cílem, je trénink vyhovující. Pokud usilujete o zvýšení výkonnosti, upravte tréninkový model směrem k větší variabilitě zatížení.

► Productive (zátěž velmi efektivní)

Projev: po zátěži průměrné velikosti dochází k růstu HRV, nebo po vysoké zátěži dochází k udržení HRV na alespoň průměrných hodnotách.

Popis/příčina: vhodně zvolené zatížení má výborný tréninkový/adaptační efekt a přináší podnět způsobující další růst, nebo stabilizaci vysoké adaptační kapacity.      

Doporučení: pro maximalizaci efektu tréninku udržte progresi zatížení na stávající úrovni. Dřív nebo později bude muset přijít fáze zotavení, na což budete upozorněni snižováním HRV.

► Overreaching (riziko přetížení)

Projev: vlivem vysoké zátěže dochází k výraznému zhoršování HRV, které přetrvává

Popis/příčina: byla překročena hranice aktuálně akceptovatelného zatížení. Signál pro potřebu okamžitého zařazení (aktivní) regenerace.   

Doporučení: vhodné zařazení regeneračních postupů by mělo vyvolat brzké zotavení. Pokud ke zhoršení došlo z vysoké adaptační kapacity, může vhodná regenerace vyvolat optimální vyladění organismu.  

 

Výše prezentovaný model jistě neobsahuje všechny reálně se vyskytující kombinace stavů a možností. Nicméně vyvrací zažité mýty o potřebě zcela strojově pravidelného střídání zátěže a odpočinku. Dokumentuje tak základní princip, ze kterého je potřeba vycházet při využití dostupných informací pro maximalizaci efektu tréninku a minimalizaci rizika přetížení a zdravotního poškození.

Je zřejmé, že ve vrcholovém sportu je při řízení těchto procesů nezastupitelná role trenéra schopného využívat všech dostupných metod a poznatků. Metody typu mySASY mu poskytnou objektivní informaci a zpětnou vazbu o skutečném efektu zatížení, která umožní efektivně a flexibilně upravovat plánované zatížení v závislosti na reálném, aktuálním stavu.

Pro všechny ostatní sportovce připravujeme zásadní inovace naší aplikace mySASY (verzi 2.0), spojené se zařazením všech výše prezentovaných informací a principů do automatizovaného hodnocení stavu a doporučení tréninku tak, abychom všem uživatelům maximálně ulehčili práci s informacemi, které jim mySASY poskytuje.

 

Pořiďte si mySASY a získejte informační náskok již nyní.

© 2023 mySASY