CZ EN DE NEW

myUPGRADE 2.díl modul můj Tréninkzpět

myUPGRADE 2.díl

V tomto dílu si přiblížíme další součást myUPGRADE a to zcela nový modul můj Trénink.

Základním cílem  nového modulu je propojit informace o stavu organismu s informacemi o realizovaném tréninku. Nejen evidovat co bylo, ale díky komplexnímu algoritmickému propojení pravdivě popsat reálný tréninkový efekt a doporučit optimální trénink. Při zodpovědném monitorování a plnění systému daty získáte informace o skutečném efektu předchozích tréninků i individualizovaný předpis následné doporučené aktivity.

Pozor – informace vychází z vašeho zaznamenaného tréninkového zatížení a z jeho kombinace s individuálními informacemi o stavu organismu (HRV).

 

Jak to celé funguje?

V úvodní fázi je potřeba „nakrmit“ systém daty. Takže pro prvotní fungování je nutné zaznamenat minimálně 10 měření mySASY a informace o následujícím běžném, odpovídajícím tréninkovém zatížením (10 tréninků). Systém v této fázi na základě vložených dat identifikuje, jaké jsou vaše běžné tréninkové dávky, jak v jednotlivých trénincích, tak za delší časové období, a jaké jsou tomu odpovídající hodnoty jednotlivých parametrů sledovaných pomocí mySASY. První informace v této sekci dostanete po 10 měřeních, jako u všech systému využívajících kumulována data ale i zde platí - čím více dat, tím přesnější výsledky. S tím, že horní hranice není stanovena :).


Kdy je nejlepší začít?

Z výše zmíněného plyne, že neexistuje „nejvhodnější“ doba kdy začít = začít je možné zcela kdykoliv, důležité ale je vytrvat a plnit systém daty co nejdéle, aby mohl fungovat co nejpřesněji. Čím více dat systém má, čím více situací bylo zaznamenáno, tím lépe je schopen reagovat na aktuální stav, tím přesnější doporučení bude dávat.

 

Jak získáme individuální tréninková data?

Připravili jsme pro vás hned několik možností:


1. Přístup mySASY, který využívá parametru Training load (TL). Ten v sobě spojuje přiměřenou výpovědní hodnotu prokázanou vědeckými důkazy*** s uživatelskou přívětivostí a jednoduchostí. TL je výsledkem zadaných informací o „subjektivně hodnocené intenzitě zatížení (RPE)“ PŘESNĚ PODLE DOSTUPNÉ ŠKÁLY(!) a o délce tréninku. Díky takto zadávaným informacím jsme schopni vedle doporučeného celkového zatížení (myTL) doporučovat i jeho optimální trvání a intenzitu.


2. Samostatný zápis parametrů z „nejpoužívanějších aplikací“. Z nich jsme vybrali TSS (jednotky využívané systémem Training Peaks) a RE (Relative Effort - jednotky využívané v aplikaci Strava). Vzhledem k tomu, že konstrukce těchto jednotek využívá „unikátní know how“ daných poskytovatelů k jejich odvození/výpočtu ze vstupních dat, která jsou tvořena informacemi o intenzitě a čase aktivity, je mySASY schopno doporučit také „pouze“ danou souhrnnou hodnotu (TSS, RE pro daný trénink). Její rozložení na odpovídající intenzitu a trvání, je na každém uživateli, který si tento přístup zvolil.


3. Online synchronizace dat s aplikací „třetí strany“. V první fázi funguje synchronizace s aplikací Strava. Výběr měl 2 důvody: 1. Aplikace je aktuálně nejpoužívanější. 2. Umožňuje stahování (a tím přeposílání do mySASY) tréninkových dat ze všech běžně používaných monitorů a zařízení. V případě využívání placeného Strava účtu se stahují informace v přesných „Relative Efforts“. V případě Free Strava účtu se stahují informace o typu aktivity a celkový čas. RPE může zadat uživatel buď přímo v aplikaci Strava, nebo až v systému mySASY. Aktuálně jednáme o automatické synchronizaci dat i s dalšími vytipovanými provozovateli aplikací.

 

V sekci můj Trénink získáte informace ze dvou úzce propojených oblastí:


1. Doporučené a reálné tréninkové zatížení (myTL, TL)

 


myTL (mySASY Training load) – pod tímto označením najdete po/při každém měření pomocí mySASY určený rozsah doporučeného tréninkového zatížení odpovídající aktuálnímu i dlouhodobému stavu vašeho organismu. Jednotky, ve kterých předpis zatížení získáte odpovídají jednotkám, kterými „systém krmíte“. Viz. výše prezentované 3 možnosti zadávání dat o tréninku.

Předpis je založen na využití všech informací o uživateli a jeho tréninku, které dosud systém mySASY získal. Doporučený rozsah zatížení vychází z dosud zadaných dat a je komparován s odpovídajícími daty o HRV. Klíčový je algoritmus, který zabezpečuje progresi tréninkového zatížení = míru, jakou je klient veden ke zlepšování stavu. Její velikost je zásadně ovlivněna informacemi z Tréninkového profilu, který jasně definuje dlouhodobou kapacitu odolávat zatížení a stresu. Obecně je více odolným a talentovaným jedincům automaticky doporučována vyšší progrese než těm ve výrazně horším stavu. Všechny parametry jsou kontinuálně dynamicky sledovány a upravovány. Pokud se tedy stav (vlivem tréninku) zlepšuje, upravuje se Tréninkový profil a narůstá logicky doporučené zatížení. Totéž platí i opačně. Tento systém několikanásobných zpětných vazeb zohledňující jak aktuální stav, tak jeho dlouhodobý vývoj, zajistí bezpečnou a dlouhodobou progresi.

TL (Training Load) - vaše následná tréninková zátěž se v grafu znázorní jako sloupec. Na první pohled poznáte, zda, případně nakolik, se realizované zatížení shoduje, nebo odlišuje od toho doporučeného. To zásadně ovlivní finální Tréninkový Efekt.

 

2. Optimální a reálný Tréninkový Efekt (optTE, realTE)

 

 

optTE – ukazuje rozpětí optimálního efektu tréninku, kterého uživatel při svých dispozicích a hodnotách měření i tréninku může dosahovat při dodržení doporučeného postupu.


realTE – ukazuje reálný tréninkový efekt. Hodnoty jsou specifické pro každého jedince. Odpovídají kombinaci jeho aktuální a dlouhodobé dispozici a realizovaného tréninku. Trend vývoje hodnot(y) ukazuje, komplexní efekt realizovaného tréninku.

Na rozdíl od přístupů využívajících k prezentování „tréninkového efektu“ pouhé načítání zatížení realizovaného kumulativně za určité období - “chronic load/Fitness” (zpravidla 30 dní) / acute load/Fatigue (zpravidla 7 dní) využívaných mnohými jinými nástroji, kombinuje mySASY ve svém TE informaci o reálném tréninkovém zatížení s informacemi o aktuálním a dlouhodobém stavu organismu a jejich vývoji. Za optimální je považováno dodržování aktuálního doporučení. Pro uživatele, který rád experimentuje a je připraven podstoupit větší riziko by mělo platit (a hodnocení TE – tréninkového efektu to zohledňuje), že při „dobrém stavu organismu“ je výsledný Tréninkový Efekt vyšší než efekt hodnocený pouze na základě samotné velikosti zatížení. Pokud akceptuji zvýšené riziko, mohu v této situaci překročit plánované zatížení. Naopak v situaci, kdy je stav organismu zhoršený, působí vyšší než doporučená aktivita kontraproduktivně a může výsledný tréninkový efekt posouvat zásadně nežádoucím směrem.

 

Doufáme, že se vám tento modul bude líbit a že vám pomůže trénovat chytřeji. Děkujeme vám za vaši podporu a příležitost posouvat mySASY na další úroveň.

 

***A New Approach to Monitoring Exercise Training C Foster 1J A FlorhaugJ FranklinL GottschallL A HrovatinS ParkerP DoleshalC Dodge, J Strength Cond Res. 2001 Feb;15(1):109-15.

© 2023 mySASY